• بهینه سازی سایت بیمه عمر

  • بیمه عمر پاسارگاد

  • bponline.ir

  • درحال پردازش
  • شرکت بیمه­ پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در استانداردهای جهانی کسب­ سود متوازن ­و همسو بامصالح و منافع ملی­ و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی( به طور مستقیم و قبولی اتکائی ) توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس شده است .

    انتخاب بیمه­ پاسارگاد به عنوان شرکت بیمه­ برتر به تشخیص بیمه مرکزی­ جمهوری ­اسلامی­ ایران در اسفند ماه 1387 ، نشان از وجود عوامل موثر و قابل اطمینان در رشد ، توسعه و بالندگی مستمر شرکت دارد .

کلمات سئو شده